آموزش پرس سوکت شبکه

پرس سوکت شبکه 7 مرحله ساده دارد که با دقت میتوانید در کمترین زمان یک سوکت شبکه بدون نقص را پرس کنید. قبل از فراگیری پرس زدن سوکت شبکه باید تفاوت نوع کابل های شبکه را بیاموزید. کابل های شبکه سه نوع کلی دارند: 1- کابل شبکه CAT5 2- کابل شبکه CAT6 3- کابل شبکه CAT7…